ISO certification, conformity with prestigious building materials  • ISO 9001 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là một trong các tiêu chuẩn phổ biến nhất trong bộ ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ mà các tổ chức có thể chứng nhận.

    ISO 9001 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) , một cơ quan quốc tế bao gồm các cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Các phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 được phát hành vào tháng 9 năm 2015.

    https://chungnhantieuchuanisonew.blogspot.com/2021/07/chung-nhan-phu-hop-iso-9001.html chứng nhận ISO phổ biến nhất hiện nay


Log in to reply